Typische waterbehandelingsinstallatie voor stoomketels

 
Waterbehandeling voor stoomketels is van vitaal belang voor een optimale stoomketelwerking.
  

Doel

Het doel van de waterbehandeling is:
 • verminderen van ketelcorrosie en slijtage
 • minimaliseren van de spui
 • chemicaliënverbruik zo laag mogelijk houden
Daarom heeft de keuze van de waterbehandeling een directe invloed op de levensduur van de ketel.
De aanwezigheid van calcium, zouten, zuurstof, en koolzuurverbindingen zal onvermijdelijk afzetting of corrosie veroorzaken. Een passende waterbehandeling verzekert een probleemloze en goedkope werking. Daarenboven moet de waterbehandeling voldoen aan geldende normen. De fabrikanten van de ketel en toebehoren stellen eveneens voorwaarden aan het voedingswater opdat zij hun garantie zouden kunnen geven.
 

Oplossingen

De keuze van de behandeling wordt bepaald door:
 • Specificaties van het voedings- en het ketelwater
 • Vereisten van de stoom
 • Chemische wateranalyse
 • Ketelvermogen en werkdruk
 • Verbruik voedingswater
 • Water en afvalwaterheffingen 
Op basis van deze gegevens kunnen onze ingeni-eurs u helpen bij de keuze van meest geschikte in-stallatie en de werkingskosten berekenen.
 
Keuze van de waterbehandeling
Onze ervaring leert ons dat de beste waterbehandeling tevens de meeste voordelen levert onafhankelijk van de het keteltype.
 
Het voedingswater voor de stoomketel wordt behandeld volgens een combinatie van de volgende principes:
 • Ontharden
 • Decarbonatatie
 • Demineralisatie
 • Ontgassen
 • Chemische dosering
Onze jarenlange ervaring in de waterbehandeling garandeert u een professioneel advies.
 
Wij helpen u bij de keuze van de gepaste oplossingen in functie van uw wensen en noden.
 
Ontharden
In de ontharder worden de calcium en magnesium ionen omgewisseld voor natrium ionen, waardoor kalkafzetting in de ketel vermeden wordt. Indien het water bicarbonaatzouten bevat, dan worden die in de ketel geheel of gedeeltelijk ontbonden in natrium carbonaat, natrium hydroxide (loog) en carbonzuur. Het carbonzuur gaat mee met de stoom waardoor het condensaat zuur wordt. Het condensaat moet daarom gealkaliniseerd worden vooraleer het naar de ketel gestuurd wordt als voedingswater.
 
Ontharden is geschikt voor kleine ketels met relatief kleine verwarmingsoppervlakten. Een ontharder is goedkoop in aanschaf en heft lage werkingskosten. Ontharden heeft geen invloed op het totale zout gehalte van het water, en er zal een zekere spui nood-zakelijk zijn, met als gevolg een verlies aan water en thermische energie.
 
Decarbonatatie
Decarbonatatie zet de bicarbonaten in het water om in CO2 dat vervolgens in een CO2-ontgasser verwijderd wordt. Doordat de bicarbonaten meestal 60-90 % van het totale zoutgehalte van het water vertegenwoordigen, zal de noodzaak tot spuien van de ketel sterk verminderen. Decarbonatatie is geschikt voor grote ketels waar een vermindering van het silica gehalte in het water niet vereist is. Indien de watersamenstelling zich leent voor decarbonatatie, beschikt men over een methode met lage werkingskosten, maar de methode vereist wel onderhoud en toezicht. Grote variaties in de samenstelling van het ruw water kunnen de werking van een decarbonatatie installatie bemoeilijken.
 
Demineralisatie
Via demineralisatie worden alle zouten uit het water verwijderd. Demineralisatie wordt meestal met behulp van omgekeerde osmose uitgevoerd, maar het kan eveneens met twee kolommen die geregenereerd worden met zuur en loog.
 
Demineralisatie is de beste oplossing voor alle stoomketels en is noodzakelijk in het geval van stoomturbines en processtoom waar de stoomkwaliteit een bepalende factor is. Gedemineraliseerd water reduceert de spui tot een minimum en geeft zo het laagst mogelijke water- en warmteverlies. Deze methode produceert tevens de zuiverste stoom. Indien er nood is aan voedingswater met een zeer lage geleidbaarheid en zeer laag silica gehalte, zal het meestal noodzakelijk zijn om het water verder op te zuiveren in een mengbed ionenwisselaar of in een electro-deionisatie installatie (EDI toestel).
 
Ontluchten
Door het ontluchten worden CO2 en zuurstof uit het water verwijderd, waardoor de kans op corrosie tot een minimum gereduceerd wordt. Een bepaalde vermindering kan bekomen worden door verwarming in de voedingstank. Een thermische ontgasser echter, vermindert het CO2 en het zuurstofgehalte tot zeer lage waarden. De opwarming in de ontgasser gebeurt met stoominjectie. Een thermische ontgasser vermindert de noodzaak aan chemische dose-ingen aanzienlijk, maar maakt ze niet overbodig.
 
Chemische dosering
Onafhankelijk van de waterbehandelingsmethode zal een chemische dosering noodzakelijk blijven, aangepast aan het gekozen voedingswater en de aanwezige waterbehandelingsmethode
 
 
EUROWATER verzorgt eveneens de analyses, advies en opvolging van uw stoomketelwaterbehandeling. Wij staan eveneens in voor een theoretische en praktische opleiding van uw personeel om zo uw stoomketel optimaal te laten werken en uw energiekosten tot een minimum te beperken. Contacteer ons voor een voorstel.
 

De tekening illustreert het principe van de waterbehandeling voor stoomketels.
De tekening is algemeen. Er zijn verschillende combinatiemogelijkheden die in functie van elk specifiek geval moeten bepaald worden.

 

Gedemineraliseerd water via omgekeerde osmose
Stoomketel waterbehandeling

Lees meer

 

Links